Privacy policy en werkwijze

 

Tijdens het eerste gesprek, de intake, bespreken we samen uw situatie en stellen we uw hulpvraag vast. Soms kan het zinvol zijn om via een aantal vragenlijsten een duidelijker beeld te krijgen van uw klachten en alles wat daarmee kan samenhangen.
Vervolgens stellen we samen een behandelplan op: hoe gaan we werken aan verbetering van uw situatie en vermindering van uw klachten. Tussentijds kan aan de hand van dit plan geëvalueerd worden of en hoe de behandeling u helpt naar verbetering.
De gesprekken vinden meestal tweewekelijks plaats; in de loop van de behandeling kan de frequentie lager liggen.

Tijdens de behandeling wordt een dossier bijgehouden met daarin uw persoonlijke gegevens en aantekeningen over de voortgang van de behandeling. Dit is uw persoonlijke dossier; u kunt inzage krijgen in dit dossier en eventueel zaken uit het dossier laten verwijderen.
Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier gesloten. Uw behandelaar is wettelijk verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren, waarna het vernietigd wordt.
Tijdens het eerste gesprek vraag ik u of u akkoord gaat met het geven van informatie aan en/of overleg met uw verwijzend arts, en of u hiertoe een toestemmingsformulier wilt ondertekenen.

Privacy policy

Psychologenpraktijk Sterk, gevestigd te Burgh-Haamstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20158748, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Sterk omgaat met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt:
a. patiënten of cliënten
b. bezoekers van www.psychologenpraktijk-sterk.nl

2. Verwerking van persoonsgegevens
Psychologenpraktijk Sterk verwerkt persoonsgegevens die:
a. betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.
b. met toestemming van betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking
Psychologenpraktijk Sterk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst;
b. de declaratie voor verrichte werkzaamheden.

4. Rechtsgrond
Psychologenpraktijk Sterk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op het sluiten van- een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeraars;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.

5. Verwerkers
Psychologenpraktijk Sterk schakelt ten behoeve van de declaraties dienstverleners (verwerkers) in met wie de praktijk een verwerkersovereenkomst heeft. Deze verwerkersovereenkomst voldoet aan alle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden 
Psychologenpraktijk Sterk deelt persoonsgegevens met derden, als dit in het kader van de behandeling (bv een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EU
Psychologenpraktijk Sterk geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EU.

8. Bewaren van gegevens
Psychologenpraktijk Sterk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
a. er geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voor medische dossiers na sluiting van het behandeltraject.
b. financieel-administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

9. Wijzigingen privacystatement
Psychologenpraktijk Sterk kan dit privacystatement altijd wijzigen, het is daarom verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U heeft het recht Psychologenpraktijk Sterk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk (06-54356557). Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Sterk persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen, of een brief sturen naar Psychologenpraktijk Sterk, Hogezoom 15, 4328 EE  Burgh-Haamstede. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.